Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành

07/02/2016 12:40

Mùa Xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành. Sắc Xuân càng thêm tươi mới, nồng đượm, khi đúng dịp Đảng Cộng sản Việt Nam mừng 86 năm ngày thành lập; niềm tin vào trí tuệ, khát vọng, quyết tâm Đổi mới mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước được gửi gắm trong thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong hương sắc mùa Xuân, thành công của Đại hội mang đến quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đại hội XII đã lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, được đồng chí, đồng bào tin tưởng để gửi gắm trọng trách to lớn, mở ra  thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành

Đại hội XII đã lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, được đồng chí, đồng bào tin tưởng để gửi gắm trọng trách to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Kỳ đại hội thứ XII trong 86 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin sắt đá vào sự nghiệp Đổi mới. Sợi chỉ xuyên suốt Đại hội XII chính là tư duy thẳng thắn nhìn nhận thực trạng kinh tế – xã hội của đất nước, quyết tâm đổi mới, đặt lợi ích dân tộc và nhân dân lên trên hết; là tuyên chiến đến cùng với tham nhũng, lợi ích nhóm, là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại hội XII như một Hội nghị Diên hồng thời kỳ Đổi mới. 1.510 đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sống, ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân; đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên đã làm việc trách nhiệm, dân chủ, công tâm, thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc sự nghiệp phát triển đất nước, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc những năm tới.

Đại hội XII cũng đã lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, được đồng chí, đồng bào tin tưởng để gửi gắm trọng trách to lớn đó.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, Đại hội XII đã đánh giá khách quan về 30 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XI. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm Đổi mới  đã khẳng định đường lối Đổi mới là đúng đắn, sáng tạo, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp thực tiễn đất nước ta và xu thế phát triển của thế giới. Thành tựu và các kinh nghiệm, bài học đúc kết từ thực tiễn 30 năm Đổi mới là nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục đổi mới, đưa đất nước đi tới.

Với Đại hội lần thứ XII, nhân dân gửi gắm, kỳ vọng Đảng sẽ tạo được bước chuyển mạnh mẽ về chất, khắc phục được những sa sút, chậm trễ, tụt hậu trên một số mặt, bởi thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước đồng bộ và toàn diện hơn cả về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, đối ngoại, đòi hỏi Đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Đảng đã xác định, phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Nhìn nhận toàn diện những khó khăn, thuận lợi của bối cảnh mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết của Đại hội XII trên các lĩnh vực.

Đó là, trước hết phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đó là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công.

Đó là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển đất nước. Mở rộng và đưa các quan hệ đối ngoại vào chiều sâu; thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới. Tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

“Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm Đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011; Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 -2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp 2013. Các văn kiện đã kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối Đổi mới của Đảng ta, trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Có lẽ, không phải ngẫu nhiên, trong lời phát biểu sau khi được Đại hội XII tín nhiệm bầu vào cương vị cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá Đại hội XII thành công “rất tốt đẹp”. Có thành công đó là bởi trí tuệ, dân chủ đã được thể hiện; bởi tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục được vun đắp; ý chí, quyết tâm, khát vọng Đổi mới, xây dựng và bảo vệ non sông vững bền tiếp tục được hun đúc. Và hơn hết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc tiếp tục được bồi đắp và nhân lên. Khát vọng ấy, niềm tin ấy như đang lan tỏa, tạo thêm sức sống mới, sắc Xuân mới cho quê hương, đất nước.

(Theo Đầu Tư)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video