Thủ tướng: Tôi sẽ tiếp tục thực hiện như những gì đã làm suốt 51 năm qua

14/11/2012 12:07

Trong phần trả lời Đại biểu Dương Trung Quốc, về vị trí và trách nhiệm của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Hôm nay, còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng. Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đảng, trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác, tôi không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Nhà nước giao phó”.

“Là một cán bộ đảng viên của Đảng, tôi đã nghiêm túc báo cáo đầy đủ với Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về bản thân mình. Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã hiểu rõ về tôi, cả về ưu điểm, khuyết điểm, về phẩm chất đạo đức, năng lực, khả năng, cả về sức khỏe, thương tật, nguyện vọng”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng nhấn mạnh: “Đảng lãnh đạo nhà nước và toàn xã hội. Đảng tiếp tục phân công tôi ứng cử, làm nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội đã bỏ phiếu bầu tôi làm Thủ tướng Chính phủ thì tôi sẵn sàng chấp hành nghiêm túc mọi quyết định của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất. Cả cuộc đời tôi theo Đảng, hoạt động cách mạng, tôi sẽ không thoái thác, từ chối bất cứ nhiệm vụ nào được Đảng giao phó. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện và nghiêm túc thực hiện như những gì tôi đã làm suốt 51 năm qua”.

Video Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn:

Nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu về tất cả hạn chế, yếu kém trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có yếu kém trong giám sát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã trình bày các hướng giải pháp để khắc phục yếu kém của mình để làm tốt chức năng được nhân dân giao phó.

Cụ thể, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để khắc phục phục hạn chế yếu kém, nâng cao năng lực quản lý, trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao năng lực và chất lượng trong xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế luật pháp.

Thứ hai là nâng cao năng lực dự báo phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra cơ chế, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả.

Thứ ba là tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý trong xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch chiến lược.

Thứ tư, Chính phủ tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, tăng cường thanh tra, giám sát để khắc phục yếu kém.

Thứ năm, Chính phủ tập trung chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy của Chính phủ và bộ máy hành chính các cấp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói : “Bộ máy của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết, Chính phủ hoàn thiện với tinh thần đề cao trách nhiệm, phát huy năng động, sáng tạo của cấp giới, đảm bảo lãnh đạo thống nhất của cấp trên, của Trung ương. Thực hiện tốt nghiên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của chuyên gia, hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, nâng cao. Nghiêm túc lắng nghe ý kiến của đảng viên, cán bộ nhân dân, chuyên gia trong xây dựng, điều hành, thực thi chính sách. Chú ý tăng cường công khai minh bạch, tăng cường giải đáp, giải trình của người lãnh đạo các cấp”,

PV

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video