+
Aa
-

Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống

21/12/2016 23:17

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng mà Đại hội XII đã đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Phát biểu kết luận Hội nghị,  thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận biểu dương và đánh giá cao các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần, đã tập trung trí tuệ, học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản, trọng tâm các văn kiện, nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng, đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm cao đối với công việc xây dựng dựng, chỉnh đốn Đảng và với các quyết sách phát triển đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Văn Linh đề nghị các đồng chí cần quán triệt, nghiên cứu Văn kiện Hội nghị thực sự nghiêm túc, có sự vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Đồng chí Phạm Văn Linh cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ nội dung đã được quán triệt, đồng thời vận dụng trình độ chuyên môn của mình vào trong công việc đầy trọng trách này.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng đề nghị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, nhất là Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần thiết thực, hiệu quả khắc phục triệt để bệnh hình thức. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những quan điểm, định hướng chỉ đạo của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào ngành, đơn vị công tác.

Sau Hội nghị này, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cơ quan, đơn vị mình, vừa bám sát Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII, vừa phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chương trình, kế hoạch hành động cần cụ thể, rõ ràng, có lộ trình, thời gian thực hiện, bảo đảm điều kiện thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, tránh dập khuôn, sao chép, sơ lược, qua loa, làm cho xong chuyện.

Cần chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII theo Hướng dẫn số 20- HD/BTGTW, ngày 22/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đặc biệt là phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạc số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong thảo luận và viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng lớn và giải pháp của Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó gắn với thực tế chuyên môn làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của tập thể lãnh đạo và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII.

Lãnh đạo của ngành, đơn vị, thông qua báo đài chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết về những chủ trương, quan điểm có liên quan đến Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII, nhất là tập trung vào lĩnh vực xây dựng đảng, về Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về Nghị quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng mà Đại hội XII đã đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đồng chí Phạm Văn Linh cũng bày tỏ tin tưởng, với tất cả tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, những cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo các hội khoa học, kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, lãnh đạo và đại diện văn nghệ sĩ thuộc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật khu vực phía Bắc tham dự Hội nghị ngày hôm nay sẽ mang hết tâm huyết của mình để tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu trong các văn kiện Hội nghị thành kết quả thực tiễn, được thể hiện rõ trong chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và trong mọi mặt đời sống của đất nước.

(Theo Tạp chí Tuyên Giáo)

Bài mới
Đọc nhiều