+
Aa
-
Ngành văn hóa thông tin đóng góp rất lớn vào thành tựu phát triển của đất nước
05/03/2007 20:22

Ngày 5/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các Bộ ngành TW làm việc với Bộ Văn hóa Thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2001-2006 và mục tiêu giai đoạn 2006-2010.Phát biểu tại buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: năm 2006 bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng cao, gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC-14, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước…có sự đóng góp rất lớn của ngành văn hóa thông tin, trong đó văn hóa đã thực sự trở thành nền tảng của xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành văn hóa thông tin đóng góp rất lớn vào thành tựu phát triển của đất nước
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngành văn hóa thông tin đóng góp rất lớn vào thành tựu phát triển của đất nước

Nét nổi bật là việc ngành đã xây dựng tốt đời sống văn hóa ở cơ sở ( xây dựng làng văn hóa, thôn, ấp văn hóa) tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội; các lĩnh vực nghệ thuật đã nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người dân và tác động sâu sắc tạo nên nhân cách con người Việt Nam như: trong lúc đời sống nhân dân còn khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng thiên tai thì nhân dân ta luôn đùm bọc thương yêu giúp đỡ nhau, cùng nhau đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm…

Trong lĩnh vực thông tin cũng đóng góp lớn vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí xuất bản đã tạo không khí dân chủ, công khai minh bạch phê phán những tiêu cực và nhân rộng những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Văn hóa Thông tin trong công tác quản lý đã sớm khắc phục những tồn tại, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ phải triển khai đồng bộ đồng thời các giải pháp “đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa- nền tảng tinh thần của xã hội, tạo nên sự phát triển đồng bộ giữa ba lĩnh vực là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước”.

Theo đó, ngành rà soát lại để triển khai cụ thể trên từng lĩnh vực như: tiếp tục phát triển sâu rộng, nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích cách mạng, kháng chiến, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản, thông tin đại chúng phát triển…

Thủ tướng lưu ý: Bộ khẩn trương xây dựng cơ chế chính sách tạo sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, trong đó chú trọng tạo hành lang pháp lý để phát huy trí tuệ của mọi người dân sáng tác các tác phẩm văn hóa nghệ thuật tương xứng với thành tựu đổi mới của đất nước. Đồng thời, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa văn minh trong toàn xã hội và qui hoạch các cơ sở vật chất để văn hóa có điều kiện phát triển như: hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa, qui hoạch phát triển báo chí, đề án bảo tồn phát triển các di tích… Tập trung hoàn thể chế, tạo hành lang pháp lý để văn hóa thông tin phát triển và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Giải đáp những kiến nghị của Bộ về mua nhà để thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại CH Pháp, xây dựng và trùng tu 1 số công trình văn hóa lớn, xây dựng làng văn hóa-du lịch Việt Nam, Bảo tàng lịch sử quốc gia, Trung tâm triển lãm, trường quay điện ảnh, nhà hát, đào tạo cán bộ…Thủ tướng đồng ý và giao Bộ Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với các Bộ ngành chức triển khai đầu tư gắn với hiệu quả phát triển chung của đất nước./.

(Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều