Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác 2018

06/01/2018 19:48

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.Các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ dự…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, năm 2017, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã phát huy tốt vai trò phối hợp cùng Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ hoàn thành tốt đẹp kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội, phục vụ 19 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều hoạt động quan trọng khác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kết luận của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, triển khai thi hành nghiêm túc các luật, nghị quyết của Quốc hội. Đảng bộ đã tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội, phục vụ các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện công tác đối ngoại.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đánh giá, Đảng bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc qua sinh hoạt giao ban cấp ủy, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Đảng ủy cơ quan với Công đoàn, Đoàn thanh niên; lãnh đạo việc tổ chức các cuộc làm việc với các đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cụm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; chủ động lựa chọn nội dung, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ, chi bộ; chăm lo phát triển đảng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành chương trình, kế hoạch của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Do đó, yêu cầu và khối lượng công việc đặt ra cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội là rất lớn.

Tán thành với Báo cáo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội về phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm trong năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu trong năm 2018 là năm “nâng cao chất lượng chi bộ.”

Trên tinh thần đó, toàn Đảng bộ phải tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đảng, phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nhằm thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên công tác ở cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đặc biệt là tham mưu, phục vụ có hiệu quả kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp nghiên cứu, tham mưu, phục vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu đề xuất các giải pháp bảo đảm chất lượng và tiến độ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2018; tham mưu, phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018; trong đó có việc chuẩn bị để Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 và lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát năm 2019; thực hiện việc quy hoạch và bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội khóa XV; nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án tiếp tục cải tiến, đổi mới một số hoạt động của Quốc hội. Cùng với đó là tập trung, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 26 (APPF-26) từ ngày 17-21/1/2018.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tập trung mọi nỗ lực, tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trên cơ sở đó đẩy mạnh việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 3/5/2017 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ nói riêng, của Quốc hội nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới,” học tập Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt các kết luận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội rà soát, nghiên cứu triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức giúp việc bên trong Văn phòng Quốc hội theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Lãnh đạo chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng, chú ý các đảng viên có quá trình công tác lâu năm, có đóng góp xuất sắc trong hoạt động Quốc hội.

Cùng với đó, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội đề nghị Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhằm từng bước thận trọng chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa tới; kiện toàn các cấp ủy trong Đảng bộ; tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Tòng Thị Phóng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, các Ban Đảng, các cơ quan hữu quan trong công tác Đảng, công tác chuyên môn của Văn phòng Quốc hội…

Thay mặt các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; đồng thời khẳng định, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

(Theo Vietnam+)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video