Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ

29/03/2016 15:14

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ, ngành Tư pháp, từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ đã được bảo đảm, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, bước đầu đã đạt nhiều kết quả như: đã tập trung triển khai công tác năm 2016 của đơn vị mình cũng như tham mưu tổ chức tổng kết, triển khai công tác của các Hội đồng, Ban Chỉ đạo của Trung ương mà đơn vị là thường trực giúp việc; xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của đơn vị; hoàn thành 100% việc tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Kế hoạch triển khai thi hành các Bộ luật, Luật quan trọng theo đúng Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ
Công văn về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, việc thực hiện một số ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ vẫn còn chậm, còn hiện tượng sao nhãng với công việc, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ có lúc có nơi còn chưa nghiêm, nhất là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương cuộc họp và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc.

Để thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch công tác của Bộ, ngành Tư pháp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2016, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nội dung như sau:

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các Kế hoạch đã ban hành đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đã đề ra, đặc biệt là đối với việc xây dựng các đề án, văn bản trình các cấp có thẩm quyền.

2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc họp hoặc tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo Bộ chủ trì hoặc Lãnh đạo Bộ ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ chủ trì theo đúng các quy định tại Quy chế Tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp được ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-BTP ngày 09/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động và chấp hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; đồng thời, có giải pháp gắn việc đánh giá ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức với công tác thi đua – khen thưởng tại đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình để thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

(Theo Bộ Tư Pháp)

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video