Nghị quyết ĐH Đảng XII: Đã khởi động, thực hiện được nhiều việc lớn

01/02/2017 08:05

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng Đảng, một việc rất quan trọng là đã kiểm soát được lạm phát, giải quyết các khó khăn về đời sống của dân

Trong năm 2016, một trong những sự kiện chính trị quan trọng và nổi bật là Đại hội Đảng XII thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và đã thông qua Văn kiện chính thức. Nghị quyết Đại hội XII cũng đã chính thức được công bố với nhiều nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Có thể nói, Nghị quyết Đại hội Đảng XII là sự kết tinh trí tuệ của  toàn Đảng, toàn dân ta; tổ hợp nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, toàn diện từ chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa con người, quản lý phát triển xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại đến xây dựng Đảng và đổi mới hệ thống chính trị…  Những nội dung này có rất nhiều điểm mới cần nhận thức đầy đủ, được quán triệt sâu sắc để  toàn đảng, toàn quân, toàn dân ra thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XII khẳng định, trên cơ sở quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã nêu trong Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế – xã hội, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh việc chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng đã thực hiện đúng tôn chỉ Nghị quyết: Nhìn thẳng, nói đúng sự thật

Một nhiệm vụ then chốt được Nghị quyết Đại hội XII nhấn mạnh là tiếp tục xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để Đảng ngang tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng Đảng là một vấn đề lớn, thường xuyên được Đảng ta quan tâm trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng Đảng càng được quan tâm chú ý của toàn dân. Các Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của các hội nghị Trung ương ở từng nhiệm kỳ hầu như không một Nghị quyết nào không đề cập tới các nội dung xây dựng Đảng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.

TS Nguyễn Đình Hòa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam cho rằng, chúng ta đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Đó là các nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây ra… Trong bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng với tư cách Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng. Bởi sự trong sạch, vững mạnh đó không chỉ gắn liền với việc bảo tồn, giữ vững và phát huy những thành quả đạt được trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung, của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, mà còn trực tiếp quyết định vận mệnh của đất nước cũng như của Đảng trong hiện tại và tương lai.

nghi quyet dh dang xii da khoi dong, thuc hien duoc nhieu viec lon hinh 1
Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh (ảnh: Kim Anh)

Trong Báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội XII của Đảng cũng nhấn mạnh: Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ nhiệm khoa Triết học-Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho rằng, sau một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng ta đã thực hiện đúng tôn chỉ Nghị quyết đưa ra là nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật. Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua là biểu hiện cao nhất của tinh thần ấy, chỉ rõ được những biểu hiện, tình trạng, tính chất trầm trọng của việc tự chuyển hóa ở trong nội bộ của Đảng ta. Qua đó cho thấy tính công khai, công bằng, dân chủ là rất rõ ràng.

“Có thể thấy, hiện nay, tất cả các chủ thể trong xã hội, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang có chuyển biến rất lớn về mặt nhận thức, về thái độ, niềm tin trong từng cá nhân. Dù sự chuyển biến chưa phải là tuyệt đối nhưng rõ ràng nhận thấy được sự chuyển biến. Tiếp xúc nhiều với người dân, đặc biệt là người dân nông thôn, hầu hết mọi người cho rằng, trong Nghị quyết lần này Đảng ta rất kiên quyết, và thấy rõ sự chuyển hóa, nâng cao về mặt nhận thức. Thái độ của Đảng tạo ra tính đồng bộ. Những người vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu Đảng kiên quyết đưa ra khỏi Đảng là một động lực rất lớn để cho toàn xã hội thực hiện Nghị quyết của Đảng trong cuộc sống hiệu quả hơn”- Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh nói.

Khởi động và làm được nhiều nhiệm vụ quan trọng

Cùng với việc xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XII cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, nâng cao chất lượng nhân lực, phát huy nhân tố con người để làm cho tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…

GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhận định, thời gia thực hiện Nghị quyết tuy mới được 1 năm trong nhiệm kỳ 5 năm, nhưng chúng ta đã khẩn trương bắt tay vào hoàn thiện bộ máy Nhà nước. Ngay sau Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã hoàn thiện các nhân sự cấp cao của Nhà nước, để đảm bảo cho nhân sự của Đảng và nhân sự Nhà nước tương thích với nhau và để hoạt động của xã hội  không bị gián đoạn. Chúng ta cũng đã bầu ra Quốc hội khóa mới theo đúng Luật Bầu cử và phản ánh đúng yêu cầu của Nhà nước pháp quyền dân chủ, đại biểu Quốc hội là phải của dân, đủ đức đủ tài.

nghi quyet dh dang xii da khoi dong, thuc hien duoc nhieu viec lon hinh 2
GS Hoàng Chí Bảo (ảnh: Vũ Toàn)

“Chúng ta đã làm được những việc quan trọng như vậy rất khẩn trương. Chúng ta cũng đã quảng bá tư tưởng của Đảng tới toàn Đảng, toàn dân trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII, trong đó có việc rất quan trọng là chuyển từ Chỉ thị 03 khóa XI sang Chỉ thị 05 khóa XII về việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Lần này đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Bác từ trên xuống dưới, trong trước ngoài sau, lời nói và việc làm đi đôi với nhau, thiết thực hiệu quả, chống phù phiếm, lãnh phí, xã hoa, hình thức… Những việc thiết thực như vậy chúng ra đã bắt đầu khởi động và bước đầu đã làm được”- GS Hoàng Chí Bảo nói.

Trong một năm qua, một việc rất quan trọng đã làm được là Chính phủ đã có những biện pháp hữu hiệu, cần thiết để kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, giải quyết các khó khăn về môi trường, về đời sống của dân, nhất là sau sự kiện Formusa. Một việc cũng làm được dù mới là bước đầu nhưng chúng ta đã tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa Điều lệ của Đảng thành một hệ thống các quy định thuộc về thẩm quyền của tổ chức Đảng và quyền lợi nghĩa vụ của các Đảng viên để thực hiện một cách nghiêm túc.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, những việc chưa làm được cũng còn rất nhiều. Đó cũng là thực tế, vì đây mới chỉ là năm đầu thực hiện nhiệm vụ của cả cả khóa. Chúng ta sẽ còn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết, nhưng rõ ràng để rút kinh nghiệm, chúng ta cũng cần quan tâm những việc lớn, cần làm khẩn trương. Trong đó có việc chấn chỉnh tổ chức bộ máy, làm cho chính trị và kinh tế đồng bộ với nhau. Chúng ta cũng cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động của các đoàn thể quần chúng để tránh hình thức, tránh quan liêu, tránh cồng kềnh, tiêu phí một khoản tiền ngân sách lớn của Nhà nước mà hiệu quả không có.

“Phấn đấu sao cho hết nhiệm kỳ này phải có sự chuyển biến thực sự, thực hiện được Nghị quyết của Đảng, trong đó phải chống được suy thoái, chống được diễn biến trong nội bộ, để cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh để bảo vệ được chế độ của mình”- GS Hoàng Chí Bảo nói.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng XII tiếp tục đi vào cuộc sống hiệu quả, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đổi mới chính trị và hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, cần phải đặc biệt quan tâm triển khai mạnh mẽ việc xây dựng Đảng về đạo đức, bởi xây dựng Đảng về đạo đức là đảm bảo tối cần thiết để giữ vững, bảo vệ nhân cách đảng viên, làm cho mỗi đảng viên xứng đáng với danh hiệu cao quý của những người đứng trong đội ngũ tiên phong, đồng thời đảm bảo cho Đảng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, từ chính trị đến tư tưởng và đạo đức.

(Theo VoV)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video