Con đường đổi mới rộng mở

29/01/2016 07:00

Sáng ngày 28-1-2016, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công rất tốt đẹp! Sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với định hướng chủ đạo là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngày 27-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất và đã bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

con duong doi moi rong mo
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XII

Nhà báo Đỗ Phượng có duyên may theo dõi Đại hội Đảng từ Đại hội III đến nay và có tham gia một số Đại hội và từng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đánh giá: “Tôi thấy Đảng ta đã có những bước phát triển mới qua từng Đại hội. Trong nhiệm kỳ Đại hội XI, tôi đặc biệt quan tâm đến Nghị quyết Trung ương 4.

Nghị quyết này có thể so với bối cảnh Đại hội của Đảng năm 1986, vì Nghị quyết này nhìn thẳng sự thật của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước để khẳng định, trong cái chung của tiến bộ vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái.

Về danh sách 200 Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết vừa được công bố, có thể có người mạnh cái này, người yếu cái kia nhưng rõ ràng, đây là tập thể mạnh, một bản danh sách đẹp. Ban Chấp hành Trung ương là một tập thể đẹp bởi nó bao gồm nhiều thế hệ trí thức. Tôi rất hài lòng về nhân sự Trung ương lần này”.

Nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá: “Chưa bao giờ Trung ương chuẩn bị nhân sự cho Đại hội kỹ càng như thế. Tôi kỳ vọng tập thể Ban Chấp hành Trung ương dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân, sẽ tiếp tục những nhiệm vụ còn dang dở của nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, phải quyết liệt chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng như Nghị quyết 4 đã nêu để lấy lại niềm tin của nhân dân”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng có nhận xét xác đáng về những ủy viên Trung ương khóa XI như Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII là thật sự xứng đáng và đáp ứng lòng dân ý Đảng. Hy vọng trong cương vị mới, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức.

con duong doi moi rong mo
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị chúc mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân – những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tổng bí thư nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thành công Đại hội Đảng XII đang làm cho lòng dân tin và kỳ vọng. Một nước Việt Nam có Đảng chỉ đường đang vững bước đi tới trên con đường đổi mới vì hạnh phúc bền vững của dân tộc. Đó là điều không thể khác với một Đảng luôn vì lợi ích của nhân dân! Con đường đổi mới đất nước đã rộng mở!

Phát biểu trước giới báo chí ngay sau khi bế mạc Đại hội XII, Tổng bí thư cảm ơn các nhà báo và nói: “Nhiều người chúc mừng, tôi cảm ơn nhưng nói “chúc mừng” hay “chúc lo” vì nhiều việc phải làm. Việc các bạn nêu cũng lo, làm sao để đào tạo được đội ngũ kế nhiệm. Đảng cũng đã nói rồi, phải liên tục đào tạo đội ngũ trẻ. Giống như trẻ cần có ba lớp, già trẻ. Lo trách nhiệm đào tạo cán bộ trẻ là chiến lược lâu dài, vừa qua đã làm được nhưng còn phải làm tiếp, tỷ lệ trẻ cần phải làm nhiều hơn. Cần quan tâm chăm lo đến tài năng trẻ. Trong Ban Chấp hành Trung ương, tỷ lệ tốt nghiệp đại học, trên đại học rất nhiều. Nhân tài không thiếu”…

Đúng vậy! Đất nước ta, nhân dân ta, Đảng ta không thiếu nhân tài. Tin tưởng và kỳ vọng vào con đường đổi mới khi Nghị quyết Đại hội XII đi vào cuộc sống!

(Theo Petrotimes)

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video