+
Aa
-

Ban hành 28 văn bản QPPL trong tháng 5/2018

03/07/2018 16:26

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 5/2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 24 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Ngày 4/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; đảm bảo phù hợp với Luật quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nghị định gồm 06 chương, 37 điều quy định chi tiết một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và một số biện pháp thi hành luật, cụ thể: Thiệt hại được bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước; trách nhiệm thi hành.

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 của Quốc hội vềdự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng để nâng cao hiệu quả công trình thuỷ lợi, thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng (lúa và cây trồng cạn), sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững.

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông gồm 06 chương, 39 điều quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tạikhoản 4 Điều 52 Luật chuyển giao công nghệ, cụ thể: Quy định chung về: Mục tiêu của khuyến nông, nguyên tắc hoạt động khuyến nông, đối tượng chuyển giao và đối tượng nhận chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp; nội dung, phương thức hoạt động khuyến nông; hình thức hoạt động khuyến nông trung ương; hình thức hoạt động khuyến nông địa phương; chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông; kinh phí khuyến nông.

Ngày 30/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2018/NĐ-CP  quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân nhằm đảm bảo phù hợp với Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.

Ngày 8/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg  về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quyết định được ban hành nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tự quản, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần đưa thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn triển khai thi hành pháp luật về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Quyết định gồm 6 điều quy định cụ thể: Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ (không cho phép nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước) và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới; lộ trình thực hiện.

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài mới
Đọc nhiều