Duy Tân
Vị vua nhà Nguyễn nào được phong quân hàm thiếu tá ở nước ngoài?
2021-02-02 12:38:07
Duy Tân là vị vua nổi tiếng yêu nước. Sau này, ông chiến đấu chống lại quân đội phát xít, được phong quân hàm thiếu tá ở nước ngoài. Duy Tân sinh năm Canh...
Vị vua nhà Nguyễn nào được phong quân hàm thiếu tá ở nước ngoài?
2021-02-01 15:04:05
Duy Tân là vị vua nổi tiếng yêu nước. Sau này, ông chiến đấu chống lại quân đội phát xít, được phong quân hàm thiếu tá ở nước ngoài. Duy Tân sinh năm Canh...
Đọc nhiều