biên chế suốt đởi
Bỏ biên chế suốt đời, bỏ luôn tư duy “tầm gửi”
Han Cao - 2020-07-05 18:13:58
Bỏ biên chế suốt đời cũng là bỏ tư duy “tầm gửi” cố hữu Trước thông tin sẽ bắt đầu bỏ biên chế suốt đời với viên chức từ ngày 1/7/2020, nhiều...
Đọc nhiều