Cách mạng tháng Tám
Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hiển nhiên của lịch sử. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng...
Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn của dân tộc ta, nó là sự tập trung của nhiều nhân tố có tính quyết định như tận dụng...
Tất cả những thành tựu trong suốt 75 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng...
Trước Cách mạng tháng 8, hầu như rất ít các quốc gia trên thế giới biết đến Việt Nam ngoại trừ thực dân Pháp và Trung Quốc. Nước Pháp biết đến Việt Nam...
Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay và dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước tiếp con đường mà Bác Hồ và...
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông...
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa...
Bài chọn lọc