Ông Trần Quốc Vượng: Chống tham nhũng đạt dấu ấn quan trọng

26/01/2021 05:53

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành T.Ư XII

* Cánh Cò liên tục thông tin về phiên khai mạc

 • 11h05

  11 giờ 3 phút, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo được trình bày xong, hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của lễ khai mạc. Chiều nay, các Đại biểu sẽ thảo luận tại Đoàn về các báo cáo chính trị trình Đại hội.

 • 10h58

  Đánh giá chung, báo cáo khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

  “Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo”.

 • 10h57

  Khắc phục những tồn đọng kéo dài còn chậm

  Về khuyết điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, báo cáo chỉ ra 5 điểm:

  Thứ nhất, lãnh đạo triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia chưa đạt yêu cầu; lãnh đạo thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường ở nhiều nơi còn bất cập; lãnh đạo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

  Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo xử lỷ, khắc phục những tồn đọng kéo dài nhiều năm còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách; chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án lớn quốc gia, đổi mới, cổ phần hoá, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao.

  Thứ ba, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế để khắc phục, tháo gỡ những chồng chéo, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

  Thứ tư, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng trong một số việc còn chưa sâu sát, toàn diện; cơ chế phân cấp trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Vì vậy, vẫn còn để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

  Thứ năm, chưa tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân, một số vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài; hoạt động của các đoàn thể chưa đồng đều.

 • 10h51

  Đã lập 36 đoàn kiểm tra

  Đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và tạo sự chuyển biến rõ rệt. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã lập 36 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư làm trưởng đoàn.

  Các đoàn đã kiểm tra 110 lượt tổ chức đảng, trong việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Xem xét thi hành kỷ luật với 10 tổ chức đảng, 52 cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những cán bộ chủ chốt, nắm giữ chức vụ cao, sĩ quan cao cấp. Một số trường hợp phải xử lý hình sự, dư luận quan tâm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

  Về công tác phòng chống tham nhũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ đạo, chỉ thị về công tác này. Từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế, xã hội về lĩnh vực này, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 • 10h50

  8 ưu điểm công tác chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

  Sau Ban Chấp hành T.Ư, báo cáo đã kiểm điểm về công tác chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

  Theo đó, 8 ưu điểm lớn trên các lĩnh vực đã được chỉ ra, cả về triển khai các nội dung bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh, nhất là về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và kinh tế.

  Đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về kinh tế – xã hội, ứng phó kịp thời với các biến động bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19.

  Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyên, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

  Trước những diễn biến ngày càng phức tạp ở Biển Đông, đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng đắn, nhạy bén trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, dầu khí, các đảo, đá, nhà giàn, điêm đóng quân của ta trên Biển Đông và vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

 • 10h49

  2 khuyết điểm của các ủy viên BCH T.Ư

  Bên cạnh đó, báo cáo nhận định, các Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư còn 2 khuyết điểm.

  Đầu tiên là “một số ít” người chưa thường xuyên nghiên cứu sâu các chủ trương, định hướng lớn của T.Ư, cập nhật tình hình thực tiễn; thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

  Tiếp đó, có Uỷ viên T.Ư còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tăc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý hình sự.

 • 10h45

  Ba ưu điểm của các Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư

  Thứ hai, kiểm điểm đối với các Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư, cả chính thức và dự khuyết, báo cáo do Thường trực Ban Bí thư trình bày nhận định 3 ưu điểm:

  Các Uỷ viên T.Ư có lập trường tư tưởng vững vàng, có quyết tâm chính trị, ý thức tồ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng; giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng,; chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; có tinh thần tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

  Các Uỷ viên T.Ư đều nêu gương về đạo đức, phong cách lãnh đạo, chí đạo, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

  Các Uỷ viên T.Ư cũng đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ trong chuẩn bị Đại hội XIII, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những nội dung cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

  Bên cạnh đó, báo cáo nhận định, các Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư còn 2 khuyết điểm.

  Đầu tiên là “một số ít” người chưa thường xuyên nghiên cứu sâu các chủ trương, định hướng lớn của T.Ư, cập nhật tình hình thực tiễn; thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

  Tiếp đó, có Uỷ viên T.Ư còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý hình sự.

 • 10h39

  Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi

  Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, đã lãnh đạo thường xuyên, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả; xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh 7 cán bộ lãnh đạo cấp cao…

  Về lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp, T.Ư đã ban hành các nghị quyết trên các lĩnh vực thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tồ chức bộ máy; cải cách chính sách tiền lương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa…

  Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.

  Công tác phòng, chống tham nhũng, được Ban Chấp hành T.Ư quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, được sự ủng hộ của nhân dân, đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 • 10h37

  Công tác cán bộ được chú trọng đổi mới

  Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng đã điểm lại 8 nội dung chính.

  Thứ nhất, về cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và lãnh đạo kinh tế – xã hội, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII đã chủ động, kịp thời vào cuộc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả của T.Ư Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

  Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành T.Ư đã lựa chọn 10 nội dung lớn, toàn diện về kinh tế – xã hội đưa vào Chương trình làm việc toàn khoá.

  Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Ban Chấp hành T.Ư đã kịp thời ban hành nghị quyết xác định rõ chủ trương, giải pháp để thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình hội nhập quốc tế.

  Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chỉnh trị, T.Ư đã nghiên cứu, ban hành nhiều nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đặc biệt là Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ những biểu hiện cụ thể về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

  Công tác cán bộ được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ; nhất là phương pháp đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ; có cơ chế tạo động lực đổi mới, sáng tạo, rèn luyện qua thực tiễn; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư.

 • 10h30

  Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành T.Ư khóa XII

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII.

  Điểm qua bối cảnh, Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Kinh tế thế giới phục hồi chậm, đặc biệt năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng và suy thoái nghiêm trọng; các nước lớn điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh gay gắt và tăng cường bảo hộ thương mại.

  Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là vấn đề Biển Đông.

  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các vấn đề an ninh phi truyền thống đã tác động nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến phát triển bền vững đất nước.

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành T.Ư XII
 • 10h15

  Đại hội nhận được 215 điện mừng

  Đại hội tiếp tục chương trình làm việc.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu bà Nguyễn Thanh Hải, Thư ký Đại hội, đọc thư mừng của các Đảng, bạn bè quốc tế.

  Tính đến 22.1, Đại hội nhận được 215 điện mừng từ 125 Đảng, 15 đoàn ngoại giao và các cá nhân…, đến từ 79 nước, là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc của Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, theo bà Hải.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên khai mạc sáng nay
 • 9h47

  Khu vực cổng chính Trung tâm Hội nghị quốc gia được bảo vệ nghiêm ngặt ngày khai mạc Đại hội XIII.

  An ninh được thắt chặt bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)
 • 9h38

  Đại hội nghỉ giải lao 30 phút. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng sẽ đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII.

 • 9h38

  3 đột phá chiến lược

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong giai đoạn tới, cần tập trung đầu tư nguồn lực, tạo sự chuyển biến về chất trong 3 đột phá chiến lược do đại hội XI, XII, đề ra được Đại hội lần này cụ thể hóa, bổ sung:
  Một là, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp hữu hiệu.

  Thứ 2, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Thứ 3, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

 • 9h37

  “Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa.

  Với khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí cao, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới; vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ý chí của toàn dân tộc”, Tổng bí thư kết thúc bài phát biểu.

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước: “Chúng ta sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới” – Ảnh Đậu Tiến Đạt
 • 9h 15

  “Không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”

  Tổng bí thư nhấn mạnh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt trong cả lý luận và hành động thực tiễn 5 quan điểm chỉ đạo cơ bản như sau:

  Một, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  “Đây là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”, Tổng bí thư đặc biệt lưu ý.

  Thứ hai, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng – an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

  Ba là, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và văn hoá con người Việt Nam. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng 4.0; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại…; tận dụng tối đa nguồn lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người, là quan trọng nhất.

 • 9h12

  Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ khóa XIII là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Ông cho biết, chúng ta không chỉ xác định mục tiêu trong 5 năm tới mà mục tiêu cho nhiều thập niên tới, gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước. Cụ thể: đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

 • 9h00

  Tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng

  Theo Tổng bí thư, dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng nước ta còn nhiều thách thức và hạn chế.

  Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Tính tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa cao. Kinh tế tập thể, hợp tác xã quy mô nhỏ, năng lực yếu. DNNN hiệu quả còn thấp…

  Môi trường còn gây bức xúc xã hội. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá. Năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, đảng viên chưa ngang tầm nhiệm vụ. Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao.

  Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để khắc phục cho bằng được, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác.

 • 8h54

  5 bài học kinh nghiệm

  Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, có 5 bài học có thể rút ra: Thứ nhất là chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

  Thứ 2, trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm “dân là gốc”, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân là chủ thể là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Thứ 3, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Hành động quyết liệt,năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ XHCN. Kịp thời tháo gỡ các điểm ngẽn, vướng mắc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả Hệ thống Chính trị. Phát huy dân chủ phải đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý điều hành, coi trong chất lượng và hiệu quả thực tễ, tạo đột phát để phát triển.

  Bài học thứ tư là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường; giữa phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa độc lập, tự chủ với tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; thực sự coi trọng, phát huy hiệu quả vai trò của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong phát triển đất nước.

  Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng, đánh giá đúng xu thế, nắm bắt trúng thời cơ; phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của đất nước kết hợp sức mạnh của thời đại; khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • 8h46

  Ưu việt của xã hội chủ nghĩa

  Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh, gây nhiều thiệt hại kinh tế xã hội, nhưng với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đạt được thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới suy thoái tăng trưởng gần 4% thì kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng 2,9%, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới.

  Phát huy đại đoàn kết dân tộc, ưu việt của xã hội chủ nghĩa, điều hành quyết liệt của Chính phủ , đồng tình hưởng ứng của nhân dân, chúng ta kịp thời khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng, hạn chế tối đa thiệt hại, tổn thất, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, hoàn thành mức cao nhất mục tiêu 2020. Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép: vừa ngăn chặn đại dịch vừa khôi phục kinh tế, đảm bảo an toàn, đời sống cho người dân.

 • 8h48

  Đoàn kết chung sức đồng lòng

  Theo Tổng bí thư: Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là ý chí, quyết tâm cao, nỗ lực đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta…

  Qua 35 năm tiến hành đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, lý luận về con đường đi lên CNXH của chúng ta ngày càng hoàn thiện và được hiện thực hoá.

  “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế như hiện nay. Câu này tôi đã nói nhiều lần, khi nói ra nhiều ý kiến cũng nói rằng có khiêm tốn không, nhưng thực tế đã chứng minh, chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

  Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
 • 8h39

  “Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế”

  Nội dung thứ hai được Tổng bí thư đề cập là tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm thực hiện đổi mới.

  Theo ông, 5 năm qua, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh và thiên tai, toàn Đảng, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

  Trong đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, nhiều khó khăn, yếu kém năm trước được tập trung giải quyết và có kết quả bước đầu; các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương ngân sách được tăng cường; hiệu quả sử dụng ngân sách tăng lên…

  Đặc biệt, theo Tổng bí thư, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được chú trọng, thực hiện trên toàn diện các mặt. Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống tham nhũng được triển khai quyết liệt, thực hiện bài bản nên có kết quả rõ rệt.

  “Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được nhân dân ủng hộ. Tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong Đảng từng bước được kiềm chế và ngăn chặn”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

  Trước tình hình thế giới và khu vực có diễn biến nhanh chóng và phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết Việt Nam đã tăng cường quốc phòng, xử lý thành công các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

  “Uy tín, vị thế của Đảng và Nhà nước, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế”, ông nói.

  Trong diễn biến của dịch bệnh, khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam cũng kịp thời kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng, từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế.

  “Việt Nam được thế giới ghi nhận, coi là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và lo an sinh xã hội. Đó là chưa kể chúng ta dồn dập đối mặt với thiên tai, bão lũ”, ông nói.

  Ông cho rằng những kết quả tích cực đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII đã tạo ra động lực, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vững vàng vượt qua thách thức trong giai đoạn mới.

  Đạt được kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, song Tổng bí thư nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất là nhờ ý chí, quyết tâm cao, sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

 • 8h30

  Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII

  Tổng bí thư cho biết về quá trình chuẩn bị các văn kiện.

  Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIII, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành T.Ư đã chuẩn bị cho Đại hội từ rất sớm. Từ 2018, các Tiểu ban đã được thành lập để chuẩn bị cho Đại hội, trong đó Tiểu ban Văn Kiện do Tổng bí thư làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng tiểu ban.

  Gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, toạ đàm đã được tổ chức; 50 cuộc đi thực tế, tham vấn ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, tổ chức quốc tế.
  Các cơ quan nghiên cứu lý luận, khoa học đã gửi 80 báo cáo tư vấn, báo cáo kiến nghị cho các tiểu ban.

  Nhiều vị lãnh đạo lão thành, các nhà khoa học tâm huyết đã gửi góp ý. Các báo cáo đã được chắt lọc xác đáng để đưa vào dự thảo văn kiện.

 • 8h22

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII.

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, dân tộc, đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Cán bộ, đảng viên, đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội.

  Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội XIII có chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Đây là dấu mốc quan trọng của dân tộc, Đảng ta, đất nước ta”, ông nói.

 • 8h17

  “Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhất định sẽ lập nên kỳ tích mới”

  Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cán bộ, nhân dân mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

  Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật, Thủ tướng cho biết Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

  Đồng thời, Đại hội kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

  “Đặc biệt, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực cách mạng để thực hiện những nhiệm vụ nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó”, Thủ tướng nhấn mạnh.

  Theo người đứng đầu Chính phủ, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam. “Với khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích mới”, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
 • 8h13

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc

  Mở đầu diễn văn khai mạc, Thủ tướng đã đề nghị Đại hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị cách mạng tiền bối, đồng chí, đồng bào đã hi sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đại hội cũng biểu dương ý chí, khát vọng vươn lên của đồng chí, đồng bào, các tầng lớp nhân dân, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội và góp phần hoàn thành các mục tiêu 5 năm, đóng góp quan trọng và trực tiếp và thành công của Đại hội.

 • 8h09

  Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương tuyên bố khai mạc Đại hội, Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm đổi mới, quyết định nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới…; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành T.Ư khoá XII và bầu Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
 • 8h01

  Đúng 8 giờ, Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

  Đúng 8 giờ sáng, Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trước giờ khai mạc Đại hội, Đại hội được nghe thông báo danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 5 người.

 • 8h00

  Theo chương trình làm việc, sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ban chấp hành Trung ương XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

  Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện đại hội.

  Trong 8 ngày làm việc từ hôm nay, Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị – Văn kiện trung tâm, cùng các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025.

 • 6h55

Video