+
Aa
-
like
comment

Trung ương sẽ cho ý kiến về quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV

Đông Duy - 02/10/2023 10:32

Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương 8 tại Hà Nội, cho ý kiến quy hoạch BCH Trung ương XIV, khởi động công tác chuẩn bị Đại hội XIV…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8.

Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hôm nay, 2-10, tương tự như Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tổ chức vào thời điểm này của 5 năm trước, dự kiến sẽ khởi động công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng với các công việc quan trọng là thành lập các tiểu ban.

Trong các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng có hai tiểu ban quan trọng là tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện…

Cũng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIV, tại Hội nghị này, BCH Trung ương khóa XIII sẽ cho ý kiến về quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV. Đây là những công việc mà Bộ Chính trị đã khởi động từ đầu tháng 7, bằng việc ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về “xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031”, và thành lập Ban Chỉ đạo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Từ phát hiện, giới thiệu đến phê duyệt quy hoạch

Thực hiện Kế hoạch 17, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, 63 tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương… đã triển khai quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV. Quy trình gồm bốn bước lấy phiếu này phản ánh sự tín nhiệm của tập thể với cá nhân được giới thiệu, và về cơ bản đã hoàn thành trước 15-8 để báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo.

Đây là cơ sở để từ 15-8 đến nay, Trung ương triển khai quy trình phê duyệt quy hoạch. Quy trình này tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, với bước đầu tiên là Ban Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, báo để Bộ Chính trị xem xét, giới thiệu định hướng nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV.

Hội nghị Trung ương 8 đã khai mạc sáng 2-10 với nhiều nội dung quan trọng được bàn và cho ý kiến kết luận.

Từ kết quả giới thiệu định hướng của Bộ Chính trị, tới Hội nghị Trung ương 8 này, các Ủy viên Trung ương thực hiện bước tiếp theo là cho ý kiến về những nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV…

So với khóa XII, quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch được thực hiện sau Hội nghị Trung ương 8 và bước lấy ý kiến BCH Trung ương về quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII được Bộ Chính trị tiến hành ở Hội nghị Trung ương 9, thì có thể thấy, công tác nhân sự lần này đã được khởi động sớm hơn một nhịp.

Chính sách xã hội và phát triển con người

Ngoài công tác chuẩn bị Đại hội XIV, Hội nghị Trung ương 8 dự kiến sẽ thảo luận các báo cáo liên quan nhiều tới phát triển con người.

Đó là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI “một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Theo chương trình toàn khóa, các nội dung trên lẽ ra được xem xét, thảo luận tại Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước từ sau Đại hội XIII, có những diễn biến nhanh chóng, bất thường như đại dịch COVID-19 bùng phát, xung đột, cạnh tranh nước lớn gay gắt… xuất hiện nhiều khó khăn, phức tạp hơn so với dự báo cũng như so với cùng thời điểm các nhiệm kỳ trước, Hội nghị Trung ương 7 đã được điều chỉnh chương trình làm việc để trở thành Hội nghị giữa nhiệm kỳ của BCH Trung ương khóa XIII.

Theo cách ấy, Hội nghị Trung ương 7 tập trung vào kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thống nhất nhận thức về một số nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại. Các nội dung dự kiến ban đầu được để lùi lại cho các Hội nghị Trung ương sau xem xét, quyết định.

Bên cạnh các nội dung nêu trên, là Hội nghị được tổ chức liền trước kỳ họp Quốc hội cuối năm, BCH Trung ương sẽ thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023 cũng như cho ý kiến về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2024. Trên cơ sở chính trị đó, Chính phủ sẽ báo cáo, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trong hội nghị dự lần này, BCH Trung ương cũng xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều