Động lực xây dựng đất nước sau thành công cách mạng tháng 8 năm 1945

04/08/2020 18:17

Diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng thắng lợi của Cách mạng tháng tám luôn là mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân và của Dân tộc ta. Tới nay dù đã 75 năm đã trôi qua nhưng thắng lợi của Cách mạng tháng tám năm 1945 đã để lại cho Đảng, nhân dân những bài học quý báu xuyên suốt quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Một trong những bài học đó là phân tích tình hình để chớp thời cơ và đưa ra những quyết định đi đến thắng lợi.

Tháng 8/1945 khi chiến tranh thế giới lần thứ hai đang đi đến giai đọan kết thúc. Đây là thời cơ rất thuận lợi không chỉ dành riêng cho Việt Nam mà còn là cơ hội của nhiều nước Đông Nam Châu Á bị quân đội Nhật chiếm đóng. Tuy nhiên do ở các nước công tác chuẩn bị chưa đầy đủ, các Đảng tiên phong của các nước đó chưa nắm được quyền lãnh đạo cách mạng nên thời cơ đã bị bỏ lỡ. Chỉ có duy nhất ở Việt Nam từ khi thành lập Đảng năm 1930 đến năm 1945, Đảng đã bắt tay từng bước chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chờ thời cơ đến và kịp thời chớp thời cơ, lãnh đạo nhân dân Tổng khởi nghĩa thắng lợi. Sở dĩ Việt Nam nhanh chóng chớp thời cơ làm nên một Cách mạng tháng tám vĩ đại là do Đảng đã vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, ra sức và tích cực chuẩn bị lực lượng để đón thời cơ giành thắng lợi chứ không khoanh tay chờ thời một cách bị động. Để chuẩn chị cho trận đánh lớn bảo đảm chắc chắn thắng lợi Đảng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm thông qua các đợt diễn tập thực tế lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến hành trong cao trào cách mạng 1930 – 1931. Cao trào dân chủ 1936 – 1939. Cuối cùng là Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945 là cuộc diễn tập thứ ba trực tiếp dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, trong thời kỳ cao trào kháng Nhật, cứu nước (thời kỳ tiền khởi nghĩa). Qua những kinh nghiệm thực tế của những đợt diễn tập quy mô lớn Đảng ta đã thu được những kinh nghiệm vô cùng quý báu làm cơ sở để chỉ đạo làm nên thành công vang dội của Cách mạng tháng tám sau này.

Vì thế thành công của cách mạng tháng tám năm 1945 luôn như một mốc son lịch sử, kinh nghiệm lãnh đạo quần chúng làm nên thành công vẻ vang đó luôn như ngọn đuốc soi đường xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước sau này. Đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn khó khắn trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ sau này. Những bài học kinh nghiệm từ thành công của Cách mạng tháng tám luôn được Đảng ta vận dụng một cách sáng tao, không máy móc sát với thực tế trong mỗi thời kì. Nhằm khơi dậy lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, biết tập trung huy động sức người, sức của đúng thời điểm, đúng lúc để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Nhờ tinh thần đó mà trải qua bao nhiều khó khăn gian khổ, sự ác liệt của chiến tranh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ không những nhân dân ta không chịu khuất phục mà còn dành thắng lợi vẻ vang được bạn bè quốc tế khâm phục và ủng hộ.

Trong thời đại xây dựng kinh tế phát triển đất nước ngày nay mặc dù dân tộc ta gặp vô vàn khó khăn do bị bao vây kinh tế, cấm vận nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng với kinh nghiệm đúc kết từ thực tế thu được từ  thắng lợi của Cách mạng tháng tám, từ những thành công thu được sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, một lần nữa Đảng lại sáng suốt lãnh đạo nhân dân ta từng bước vượt quá nhưng khó khăn đưa đất nước ngày một tiến lên. Với những quyết định mang tính chất lịch sử, chính sách giá lương tiền năm 1985, chính sách đổi mới đất nước do Đại hội lần thứ 6 của Đảng khởi xướng năm 1986 và những chính sách đối nội, đối ngoại sau này thực sự đã đưa Việt Nam có những bước nhảy vọt trong những năm gần đây. Những chiến lược phát triển đất nước và thành công của Việt Nam trong thời gian gần đây đều mang âm hưởng từ thành công của Cách mạng tháng tám.

Có thành công của cách mạng tháng tám, chúng ta có tiếp nhưng chiến công vang dội của Chiến thắng Điện Biên phủ kết thúc 80 đô hộ của thực dân Pháp. Kế đến là thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. Tất cả những chiến công vang dội đó đã tạo nên bề dày lịch sử vẻ vang của Đảng ta với những dấu son mà không ai không nhắc đến là thành công của cách mạng tháng tám năm 1945.

Ngày nay đất nước ta đang trong thời kì xây dựng và phát triển đất nước thịnh vượng. Dù chúng ta đang được sống trong hòa bình nhưng không phải là không có thách thức. Thiên tai, địch họa và những thế lực phản động luôn bao vây và lợi dụng những sơ hở nhằm chống phá công cuộc xây dựng phát triển đất nước của nhân dân ta. Trong bối cảnh đó, tinh thần vượt khó từ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng tám và kinh nghiệm rút ra trong suốt quá trình dành chính quyền về tay nhân dân luôn là những bài học kinh nghiệm giúp chúng ta không nao núng trước khó khăn và những thủ đoạn phá hoại. Trong suốt con đường cách mạng của Dân tộc ta, không có thắng lợi nào mà không có dấu ấn Lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta luôn tin tưởng rằng dù khó khăn đến mấy nhưng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng dày dạn kinh nghiệm như Đảng cộng sản Việt Nam  nhân dân ta chắc chắn sẽ vượt qua tất cả để xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng mong muốn.

Đỗ Mạnh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video