Luật Căn cước công dân sửa đổi

Đề xuất bỏ vân tay, quê quán trên thẻ căn cước công dân

Phạm Dự - 2023-03-18 14:28:49
Bộ Công an đề xuất bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng và thay quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú… trên thẻ căn cước công dân...