Luật Biển

Bốn bạn trẻ giữ biển Đông bằng ‘vũ khí’: kiến thức luật pháp và an ninh quốc tế

2020-09-05 15:42:32
Bốn người trẻ sau đây không chỉ góp phần giữ biển bằng tình yêu Tổ quốc, mà còn bằng tính chính nghĩa và bằng “vũ khí sắc bén” mà họ tự trang bị cho...
Diện tích các vùng biển và thềm lục địa mà tại đó VN được hưởng quyền lợi đối với vùng biển và tài nguyên theo quy định của Công ước là gần 1 triệu...
Bài chọn lọc