đối ngoại

Thông tin đối ngoại và nhiệm vụ nâng cao vị thế của đất nước

An Diễm - 2022-11-14 09:57:03
Trải qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam ngày nay đã có vị thế rất khác với một nền kinh tế phát triển, dân số đông và thể chế ổn định. Vị thế mới đòi...