chỉnh đốn Đảng
Luận điệu “gắp lửa bỏ tay người” xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bảo An - 2021-10-17 10:19:50
Xung quanh công tác xây dựng chỉnh đống Đảng hiện nay, các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội chính trị liên tiếp đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa...
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả
Diệu Hương - 2021-10-08 20:11:35
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn...
Chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước
2020-02-02 07:19:08
Không ai đánh bại được chúng ta ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa. Nhân kỷ niệm...
Chỉnh đốn Ðảng – dấu ấn “không vùng cấm”
2020-01-21 14:05:03
Dấu ấn mạnh mẽ của công tác chỉnh đốn Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII là kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng được siết chặt, pháp luật của Nhà nước được...
Nhận diện và đấu tranh với hoạt động chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
2019-12-30 09:36:25
Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ quan điểm: “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự...
Muốn lãnh đạo, Đảng phải thường xuyên chỉnh đốn
2019-05-22 06:39:46
Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành một thời lượng lớn để nói về việc xây dựng Đảng, coi xây dựng và chỉnh đốn Đảng là tất yếu khách quan. Muốn...
“Người dân muốn nói mà lại bịt mồm người ta thì ai nói được”
2019-05-18 08:18:24
“Cánh hẩu” ngày nay đã trở thành “lợi ích nhóm” của một số không nhỏ cán bộ chi phối chính sách, làm sai lệch nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguy cơ...
Cuộc chiến chống ‘nội xâm’ của Đảng là chân chính
2018-05-10 07:35:56
“Quan trọng nhất, những người “chỉ huy” tham gia cuộc chiến chống nội xâm phải trong sáng và có trình độ để phán xét sai phạm” – ông Vũ Quốc Hùng. Nhận...
“Tự soi, tự sửa”  để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái
2017-09-05 09:28:59
Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay đã “làm tổn thương...
Trung ương thảo luận về kết quả kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư
2017-05-09 17:10:42
Chiều 9/5, sau khi nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện...
Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
2017-04-07 05:21:47
Thực hiện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm thúc...
Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
2017-03-23 10:47:22
Để góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, một trong những điểm mới được Nghị quyết...
Cuốn sách quý “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2017-03-20 10:07:42
Gồm 10 bài được tuyển chọn trong các bài phát biểu và trả lời phỏng vấn báo chí của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau Hội nghị Trung ương 4...
Đọc nhiều