+
Aa
-
like
comment

Năm 2025, 90% hồ sơ công việc của Bộ Nội vụ được xử lý trên môi trường mạng

27/02/2021 13:47

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25-2-2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hồ sơ xử lý trên không gian mạng sẽ giúp cho việc quản lý đơn giản hơn.

Kế hoạch nêu rõ, mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Bảo đảm 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp, tổ chức được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và “một cửa” điện tử Bộ Nội vụ được xác thực điện tử; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Đến năm 2030, mục tiêu là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Để hiện thực hoá các mục tiêu, Bộ Nội vụ đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số. Trong đó, Bộ sẽ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số; tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp cùng tham gia góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do việc chuyển đổi số của Bộ Nội vụ mang lại.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử; tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; xây dựng các hệ thống kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển chính phủ số…

Hiền Thu/ Hà Nội Mới 

Bài mới
Đọc nhiều