hồ sơ

Năm 2025, 90% hồ sơ công việc của Bộ Nội vụ được xử lý trên môi trường mạng

2021-02-27 13:47:42
Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25-2-2021 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025, định hướng đến...