Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service ngày 6/9/2022 đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2, triển vọng ổn định.

Thực hiện: M.N

Đồ họa: M.N