+
Aa
-
like
comment

Tiếp nối truyền thống, làm rạng danh cơ đồ Việt Nam

Sơn Ca - 02/09/2020 07:06

Vào đúng ngày này cách đây 75 năm – ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Những lời đanh thép ấy thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam mãi là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của dân tộc ta.

Ánh sáng của Tuyên ngôn Độc lập đã đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ ngoan cường chống thực dân và phong kiến, chấm dứt đêm trường nô lệ, mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tuyên ngôn Độc lập chẳng những đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mà còn đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây, lịch sử dân tộc mở sang trang mới – trang sử hào hùng của một dân tộc đi tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Nhà nước cách mạng – thành quả vĩ đại nhất của Cách mạng Tháng Tám 1945 – đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đỉnh cao là 30 năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc lập”, mùa xuân năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, non sông thu về một mối.

Nguồn sức mạnh truyền thống lịch sử hào hùng tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của đất nước ta. Sức mạnh đó cộng với sức mạnh nội sinh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dân tộc ta đã, đang không ngừng nỗ lực vươn lên mạnh mẽ. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đạt được những thành tựu to lớn với sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên, kinh tế -xã hội phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, ngày càng ấm no, hạnh phúc. Vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế với những dấu ấn về xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội.

Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng 75 năm qua, đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới đất nước, chứng minh con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9 cũng khẳng định, một trong những bài học sâu sắc, trường tồn: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng dựa vào nhân dân, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân; ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Phát huy tinh thần ấy, trên con đường phát triển trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới: Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triệu người như một, quyết chí, đồng lòng thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để giành lấy những thắng lợi mới trên chặng đường phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ trước mắt là quyết chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện cho được “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của cả dân tộc và tiền đồ tươi sáng, chúng ta quyết tâm giành những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, từng bước xây dựng đất nước ta giàu mạnh, dân tộc ta trường tồn, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” là khát vọng tự ngàn đời của dân tộc Việt Nam, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước chiến đấu để giành và giữ gìn những giá trị thiêng liêng ấy. Thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lớp lớp cha anh để làm rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9 vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam!

Bài mới
Đọc nhiều