Xây dựng Đảng
Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy...
1  trong 5 điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm là: Đảng viên không được can thiệp vào hoạt động điều tra, xét...
Đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện “tam quyền...
Việc xây dựng văn hóa trong Đảng cũng là một trong những vấn đề cần nhấn mạnh để chống tham nhũng, tiêu cực. khi đã có quy định chung của Đảng, việc từ...
Theo ông Vũ Trọng Kim, Quy định 41 của Bộ Chính trị trong việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lần này có thể là một sự mở đường cho thời kỳ chỉnh...
Phòng chống tiêu cực là để kiên quyết diệt tận gốc chủ nghĩa cá nhân. Đây mới là sóng ngầm bên trong, đe dọa sự tồn vong của chế độ cần phải trị tận...
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngành tổ chức xây dựng Đảng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt có...
Trong nhiệm kỳ XII đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cả đương chức và nguyên chức....
Bài chọn lọc