Nguồn vốn FDI

Hơn 20 tỷ USD vốn FDI đã vào Việt Nam

Bích Vân - 2023-09-27 15:20:59
Qua 9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD. Về đối tác, Singapore tiếp tục dẫn đầu, với tổng vốn đầu tư gần...