hợp tác an ninh mạng

Những điểm sáng bắt đầu từ kinh tế số

Thái Thanh - 2021-10-20 20:06:59
Trong Nghị quyết xây dựng Chính phủ số, Bộ Chính trị đã đưa ra nhiều mục tiêu phải thực hiện, nhằm tạo dựng nền tảng cho công cuộc này. Đến năm 2025, kinh...