Hội nghị trung ương 7 khóa XIII

Trung ương thể hiện rõ chính kiến mức độ tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

2023-05-18 09:03:04
Căn cứ thực tế quan hệ công tác và nghiên cứu báo cáo kiểm điểm cá nhân, Ban chấp hành Trung ương đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm với các...