giảm trừ gia cảnh

“Mức giảm trừ gia cảnh đã quá lạc hậu, không thể chờ 2 năm nữa mới sửa”

Đông Duy - 2024-05-29 11:01:59
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp nêu quan điểm mức giảm trừ gia cảnh hiện tại đã quá lạc hậu, nội dung này cần được Quốc hội sớm xem xét sử đổi chứ không...