Công chức nhà nước

“Công bộc là phục vụ chứ không phải quát nạt dân”

2020-09-30 06:58:51
“Dân đóng thuế nuôi công bộc thì công bộc phục vụ thế nào, chứ không có chuyện đầy tớ lại quát ông chủ hoặc quát dân”.  Đi 4 lần đến bộ phận một...