cải cách chính sách tiền lương

Chính phủ ban hành Chỉ thị 21 bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức

2021-08-07 22:04:38
Bãi bỏ nội dung liên quan đến chế độ chi bồi dưỡng, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.  Chính...