Cách mạng 4.0

Kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của một số nước và bài học cho Việt Nam

Cao Phúc - 2019-12-01 13:27:03
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng đô thị thông minh là xu hướng được các thành phố trên thế giới quan tâm và hướng tới. Trên thế...