bảo vệ nguyên thủ quốc gia

Đề xuất chế độ, biện pháp cảnh vệ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Đông Duy - 2023-12-15 09:47:52
Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ đã đề xuất chế độ, biện pháp cảnh vệ với Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ...