+
Aa
-

“Mặt trận Tổ quốc là nơi để người dân thực hiện vai trò giám sát, tố giác tội phạm”

23/09/2019 14:47

Chiều 20/9, ngay sau lễ bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024, đã diển ra cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội. Hai Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam là ông Hầu A Lềnh và ông Phùng Khánh Tài chủ trì buổi họp báo.

Mặt trận Tổ quốc đã làm trong sứ mệnh vì dân trong nhiều năm qua

Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình trong thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với chức năng, vai trò tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệu triệu, quy tụ, tập hợp nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị vẻ vang của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của đồng bào cả trong và ngoài nước.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024

Trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng có vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi đồng bào ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng.

Là bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tham gia giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân… đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, Mặt trận mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng hướng mạnh về cơ sở, theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm quyền, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi họp báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, ông Hầu A Lềnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cũng theo ông Hầu A Lềnh, Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thể hiện sự quyết tâm của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và ngoài nước đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới là: bám sát chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc; Hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; Không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt về phương thức hoạt động; Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức thành viên để tăng cường sức mạnh tổng hợp cho công tác Mặt trận; Nâng cao năng lực hoạt động và uy tín của đội ngũ cán bộ mặt trận.

Mặt trận phải là nơi để người dân thực hiện vai trò giám sát và tố giác

Thủ tướng Chính phủ gửi gắm thông điệp: “Mặt trận phải là nơi để người dân thực hiện vai trò giám sát và tố giác đối với các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm…” tại buổi họp báo kết thúc Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Viêt Nam Hầu A Lềnh nêu rõ, về tổng thể, với các “công cụ” hiện có, Mặt trận Tổ quốc không chỉ giám sát và tiếp nhận thông tin tố giác liên quan tham nhũng, lãng phí, quan liêu… mà ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Hầu A Lềnh cũng khẳng định, Mặt trận Tổ quốc là nơi để người dân thực hiện vai trò giám sát, cũng như tố giác tội phạm, tham nhũng là rất rõ ràng. Thực tế, hiện nay, MTTQ Việt Nam có một bộ phận tiếp công dân ở Trung ương, mỗi năm nhận hàng nghìn đơn thư phản ánh. Những đơn thư này sẽ được phân loại và gửi đến các cơ quan chức năng để xử lý. Đoàn Chủ tịch đã có chương trình hành động và đang được triển khai trên toàn hệ thống về công tác phòng chống tham nhũng để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tố giác tội phạm…

Thông qua kênh của chính các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc công tác tại các địa bàn, các lĩnh vực, Mặt trận Tổ quốc cũng đã tiếp nhận số lượng lớn ý kiến người dân, cũng như thông tin về tình hình người dân ở khu vực và lĩnh vực các vị Ủy viên đang công tác.

Cùng với đó, qua hệ thống mặt trận các cấp tỉnh, huyện, xã theo cơ chế xã báo lên huyện, huyện báo lên tỉnh, tỉnh tập hợp báo lên trung ương; qua các tổ chức thành viên của Mặt trận (47 tổ chức thành viên ở cấp trung ương; 25-27 tổ chức thành viên ở cấp địa phương), đặc biệt thông qua các chương trình giám sát thường xuyên và đột xuất, các tâm tư, phản ánh của người dân ở nhiều lĩnh vực đã được thông tin về Mặt trận, qua đó được tổng hợp, phân tích, phân loại chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đặc biệt nhấn mạnh đến thông tin của cơ quan truyền thông và coi đây là kênh thông tin vô cùng quan trọng đối với Mặt trận, trên cơ sở đó Mặt trận xem xét việc giám sát hoặc chỉ đạo đề nghị mặt trận địa phương tổ chức các hình thức giám sát, từ đó gửi kiến nghị lên các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Thực hiện Nghị quyết 18 của BCH Trung ương về đổi mới bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy cơ quan Mặt trận, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Mặt trận đang làm rất quyết tâm. Ngay sau khi

Nghị quyết 18 được ban hành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành kiện toàn lại toàn bộ bộ máy ở cơ quan trung ương. Trước đây, dưới cấp vụ là cấp phòng, nhưng sau khi kiện toàn, bộ máy Mặt trận hiện nay không còn cơ cấu cấp phòng, chỉ có lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên, chỉ có duy nhất văn phòng là cơ quan tham mưu giúp việc có kết cấu cấp phòng; lãnh đạo các phòng trước đây giờ xuống làm chuyên viên. Tới đây, Mặt trận sẽ rà soát xem xét các vụ chuyên môn có chức năng tương đồng với nhau có thể sáp nhập để giảm đầu mối.

“Việc rà soát lại toàn bộ bộ máy tổ chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hoạt động của năm đã được nêu rõ trong Nghị quyết của Đại hội IX”, ông Hầu A Lềnh cho biết.

Mặt trận Tổ quốc cũng phải làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan đảng và nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương. Chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Mặt trận cần tiếp tục vận động, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.

Đinh Lực

Bài mới
Đọc nhiều