+
Aa
-

Hà Nội: Triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người bán dâm

24/12/2019 18:24

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới” và mô hình “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội” trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Mục đích của việc triển khai những mô hình nêu trên nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống mại dâm, xây dựng các mô hình thí điểm để tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ những người làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, giảm tác hại cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm. Nắm được cơ bản tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn. Bảo đảm quyền bình đẳng của người có nguy cơ cao, người bán dâm trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững.

Đồng thời, giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình phóng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ người bán dâm là vấn đề được các ngành quan tâm (Ảnh minh họa:VOV)

Với mô hình “Hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lại bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới”, triển khai thí điểm để tăng cường năng lực của nhóm tự lực giúp đỡ người bán dâm tỏng việc dự phòng giảm tác hại của HIV/AIDS, các tổn thương do bạo lực tình dục và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm. Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai mô hình để xây dựng chính sách hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng.

Mô hình “Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, Trung tâm công tác xã hội” được triển khai thí điểm để xây dựng mạng lưới và kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ, can thiểm giảm hại cho người bán dâm tại cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho người bán dâm thay đổi hành vi, chuyển đổi công việc. Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai mô hình để xây dựng chính sách hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng…

Ủy ban nhân dân thành phố giao Công an thành phố phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, thanh tra và xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tham gia mô hình có hành vi phạm pháp về phòng, chống tệ nạn xã hội. Kiểm tra và xử lý những vi phạm trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, kiểm tra đăng ký tạm trú, tạm vắng. Thực hiện công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Có biện pháp phòng, ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm về tệ nạn xã hội của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, chỉ đạo và triển khai các hoạt động của mô hình. Đồng thời, kiểm tra, giám sát các hoạt động của mô hình đảm bảo theo tiến độ để kịp thời rút kinh nghiệm và phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh nội dung chỉ đạo các hoạt động để việc tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

H.Duy

Bài mới
Đọc nhiều