Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức trợ cấp cũng sẽ tăng lên 500.000 đồng/tháng. Những người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khác sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

M.N