phat trien ben vung

Tài chính xanh cho sự phát triển bền vững

Diệu Hương - 2022-03-16 10:12:56
Hệ thống tài chính xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh, hướng tới phát triển bền vững. Nguồn vốn này...