ngoại giao Việt Nam 2022

Những dấu ấn ngoại giao Việt Nam 2022

Hạnh Phúc - 2022-12-25 15:18:57
“Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực...