miễn nhiệm cán bộ tín nhiệm thấp

Đề xuất miễn nhiệm cán bộ tín nhiệm thấp, không chờ từ chức

Hạ Băng - 2023-06-07 16:32:46
Một số ĐBQH đề nghị trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 1/2 đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp thì cho miễn nhiệm mà...