luật tổ chức chính quyền địa phương

“Nghị gật” – đừng để nhân dân và hội trường thì “nóng” còn cấp dưới thì “lạnh”

2019-11-04 17:24:14
Có nhiều nơi người ta dùng từ là ‘nghị gật’, để nói đại biểu không hiểu tình hình địa phương cũng chỉ ngồi như thế thôi, không phát biểu được. Nhân...