lật đổ chính quyền

Phạt tù “Phụ tá Bộ chỉ huy Quân cảnh tư pháp” của tổ chức phản động

2021-03-19 12:25:38
Đối tượng được phong làm “Phụ tá Bộ chỉ huy Quân cảnh tư pháp” của tổ chức tự xưng “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đã thực hiện nhiều hành...