hành chính

Buộc thôi việc công chức sách nhiễu, nhận tiền người vi phạm

2020-03-05 09:27:24
Trường hợp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm...