giữ người tài

Sàng lọc nhân sự: Bài học nào cho Việt Nam?

Minh Thanh - 2022-08-24 14:42:32
Sự bất ổn trong quá trình sàng lọc nhân sự cũng như các chính sách hỗ trợ lao động chưa thật sự phù hợp đã khiến cho nhiều nhân tài của Việt Nam quyết tâm...