Động lực

Dân số tăng thêm gần 1 triệu người: Động lực hay áp lực cho cho Việt Nam?

Huy Hoàng - 2022-03-29 18:03:31
Trong lịch sử phát triển nhân loại, dân số luôn là một nhân tố có tác động rất mạnh đến sự “thăng trầm” kinh tế của một quốc gia. Năm 2021, Việt Nam...