Đại hội XIII của Đảng
Đảm bảo y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng
2020-11-22 14:44:43
Bộ Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và triển khai việc diễn tập về công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Bộ trưởng...
Lợi dụng góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để kích động chống phá Đảng, Nhà nước
2020-11-09 10:08:02
Trong khi đông đảo các tầng lớp nhân dân đang có những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thì vẫn...
Ông Trần Quốc Vượng chủ trì phiên họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII
2020-10-30 19:02:31
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung tuyên truyền,...
Để ý Đảng hợp lòng dân
Tùng Lâm - 2020-10-20 07:01:36
 Từ hôm nay, 20/10, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân.  Việc...
Đại hội XIII của Đảng – Dấu mốc quan trọng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
2020-09-16 10:42:31
Đại hội XIII của Đảng sẽ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, dân tộc ta và nhân dân ta. Đại hội không chỉ nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh...
Việt Nam với khát vọng hùng cường
2020-09-02 18:19:58
Khi thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII, các nhà lý luận, hoạch định chính sách và chuyên gia đều cho...
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
2020-08-31 15:47:25
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng. Cánh Cò trân trọng...
Đọc nhiều