Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro

Phát biểu của Chủ tịch Fidel Castro phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam năm 1979

Bảo Trâm - 2021-02-18 08:01:19
Phát biểu của Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, Bí thư thỨ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng...