công tác khám chữa bệnh

Những thách thức lớn đang chờ Quyền Bộ trưởng Y tế

Phạm Khoa - 2022-07-16 09:52:47
Sau quyết định bổ nhiệm, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đã trở thành người đứng đầu ngành Y giữa lúc nhiều khó khăn nhất. Quyền Bộ trưởng...