cơ hội chính trị

Vạch trần, đấu tranh với những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội

2020-07-16 06:15:06
Nhận diện, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, “vạch mặt, chỉ tên” những thứ cơ hội đội lốt “yêu nước thương dân” là trách nhiệm...