Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

Bộ trưởng giải thích chuyện cấp điện thoại thông minh cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hạ Băng - 2023-06-06 20:04:09
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết Ủy ban Dân tộc sẽ giao tiền cho địa phương để cấp thiết bị nghe nhìn là điện thoại thông minh...