chống phá cách mạng

Nêu cao cảnh giác đập tan những âm mưu chống phá đất nước

Đỗ Mạnh - 2021-01-19 11:48:17
Trong lúc toàn đảng, toàn dân ta đang rất phấn khởi thi đua, hăng hái tham gia, lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần...