chính sách của chính phủ

Những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế

M.N - 2023-06-05 15:50:22
Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; cơ cấu lại theo vị trí việc làm, chưa đạt trình độ đào tạo,...